Czekaj, trwa przetwarzanie danych...

K
O
N
T
A
K
T
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie funkcjonowania serwisu służymy pomocą pod numerami:

Małgorzata Kopeć
tel 501 036 706

[email protected]
Wyszukiwanie
Szukaj      
Zapytania ofertowe
Złóż
zapytanie
Lista
zapytań

Ostatnio szukane
Maszyny ogrodnicze, Urządzenia
Regulamin
§1
Definicje

     W treści niniejszego Regulaminu następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. "Administrator" - oznacza firmę HEPI, ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź, NIP: 725-000-38-36, REGON: 004283549.
 2. "Klient" - oznacza firmę lub osobę fizyczną zamawiającą usługę/usługi świadczone przez Administratora.
 3. "Użytkownik" - oznaczą firmę lub osobę fizyczną przeglądającą i korzystającą z zasobów udostępnionych przez Administratora.
 4. "Usługa" - oznacza usługę/usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta.
 5. "Faktura VAT", "Dowód Księgowy" - oznacza dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Klienta płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Administratora.
 6. "Należność" jest to suma wszystkich wymagalnych płatności.
 7. "Opłata", "Opłata Abonamentowa", "Czas Emisji" - oznacza okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Administratora z tytułu świadczonych Usług, wskazanych przez Administratora na Fakturze zbiorczej, zgodnie z wyszczególnionymi operacjami widocznymi w Panelu Klienta.
 8. "Panel Klienta"- jest to interfejs udostępniony przez Administratora na rzecz Klienta w celu zarządzania Usługami.
 9. "Okres Rozliczeniowy" – oznacza okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
 10. "Saldo" – suma należności za wszystkie operacje wykonywane w Panelu Klienta na rzecz Administratora.
§2
Postanowienia ogólne
 1. Serwis Administratora jest internetowym serwisem ogłoszeniowym.
 2. Celem serwisu Administratora jest prezentacja ogłoszeń i reklam.
 3. Rejestracja wszystkich Użytkowników odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www.maszynyrolnicze.biz. Wpisy do bazy danych są tworzone automatycznie, a ich koszty oraz czas emisji są określone w formularzach dodawania/edycji Usług.
 4. Administrator wysyła Klientowi Fakturę VAT za zamówione usługi w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia Okresu Rozliczeniowego w przypadku gdy Saldo wynosi więcej niż 50,00 zł brutto.
 5. Termin płatności Faktury VAT, wystawionej na rzecz Klienta, wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury przez Użytkownika.
 6. Jeżeli w okresie 7 dni nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w §2 pkt. 5 Administrator wysyła Klientowi po 7 dniach przypomnienie o zaległości z zapłatą za Fakturę.
 7. Jeżeli w okresie 7 dni od przypomnienia, nie zostanie uregulowana Faktura, Administrator blokuje Klientowi możliwość korzystania z płatnych Usług.
 8. Jeżeli w terminie 14 dni od zablokowania Usług, nie nastąpi zapłata Administrator całkowicie blokuje konto Klienta, wraz z aktywnymi Usługami oraz podejmuje kroki prawne w celu odzyskania Należności.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za wpisanie prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, pełne dane firmy) przed korzystaniem z Usług świadczonych przez Administratora. Wpisanie przez Klienta nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do natychmiastowej blokady konta Klienta i wszystkich Usług.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
§3
Świadczenie usług
 1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
  • Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
  • Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
  • Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
  • Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych Usług oraz wystawienia Dowodów Księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 4. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.
§5
Opłata abonamentowa, Opłata
 1. Opłata Abonamentowa, Opłata jest niepodzielna tzn., że:
  • Nie można wnieść Opłaty na okres krótszy, niż jest to określone przez Administratora za  zamawianą Usługę,
  • Rezygnacja z Usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności Usług, nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty.
 2. Rezygnacja z Usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności Usług, nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty.
 3. Istnieje opcja świadczenia przez Administratora Usługi darmowej - w takim wypadku Usługa świadczona jest z ograniczeniami.
  Istnieje możliwość zamiany Usługi darmowej w płatną - po takiej zmianie Usługa jest świadczona bez ograniczeń w okresie obowiązywania Okresu Abonamentowego.
§6
Zaprzestanie świadczenia usług
 1. Administrator zaprzestaje świadczenia Usług po ich okresie ważności lub w przypadku nie uiszczenia Opłat za zamówione Usługi w wymaganym terminie na konto bankowe Administratora.
 2. Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na brak roszczeń odnośnie wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 3. Administrator może odmówić dostępu do Usług Użytkownikom zachowującym się nie profesjonalnie lub niezgodnie z dobrą praktyką.
 4. Niezastosowanie się do punktu 3 §6 regulaminu będzie równoznaczne z usunięciem konta Klienta oraz wszystkich Usług danego Klienta i blokadą adresu IP.
§7
Przeniesienie odpowiedzialności
 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść prezentowanych ogłoszeń,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
  • niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 2. Administrator zachowuje prawo do:
  • modyfikowania niniejszego Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Serwis Administratora, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ofertodawcą  (Klientem), a Użytkownikiem serwisu.
 2. Wszyscy Klienci i Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania rzetelnych i zgodnych z prawdą treści ogłoszeń.
 3. Prezentowanie w serwisie Administratora treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
 4. Klienci rejestrujący się w serwisie Administratora wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji handlowych i marketingowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 7. Do stosowania, interpretacji i egzekwowania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich sporów wynikłych w związku z jego obowiązywaniem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 8. Wszelkie spory których stroną jest Administrator związane z zasadami i funkcjonowaniem serwisu Administratora, treścią, interpretacją i stosowaniem/wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub umów zawartych na jego podstawie będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne Polski właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
 9. Regulamin niniejszy obowiązuje strony Umowy o korzystanie z usług Administratora od dnia 01-02-2012r.